زمین یا باغ

فروش زمین ۷۵۰۰ متری واقع در کمربندی احمد چاله پی

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومانکدملک : 1937

کارافه ی

کشاورزی

۷۵۰۰ متر

کمربندی احمد چاله پی به زرگر شهر - بابل کان

۰۲ دی ۱۳۹۹

۷۵ متر بر دارد